NAZIV PRODUKTA: Finančni instrument »EKP posojila za RRI (2014-2020)

SHEMA POMOČI DE MINIMIS

 • Program temelji na shemi pomoči de minimis, ki v treh koledarskih letih ne sme preseči 200.00 EUR oz. 100.000 EUR, če kreditojemalec opravlja komercialne cestne prevoze tovora;

NAMEN PRODUKTA

1) Naložbe v neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, pri čemer je izpolnjen vsaj eden izmed spodnjih pogojev:

 • Povečanje raznovrstnosti proizvodnje v nove dodatne proizvode ali storitve, ki jih predhodno ni proizvajal in opravljal;
 • Bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu v obstoječi dejavnosti;
 • Bistveno izboljšanje obstoječih proizvodov, procesov ali storitev;

Naložba povezana s projektom:

 • Za katerega je končni prejemnik prejel s strani države članice EU ali EU neposredno nepovratna sredstva za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij;
 • Pridobivanje, združevanje, oblikovanje in uporabo obstoječega znanstvenega, tehnološkega, poslovnega in drugega ustreznega znanja in spretnosti, katerih cilj je razvoj novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev; in/ali
 • Izdelavo prototipov, predstavitve, pilotne projekte, preskušanje in potrjevanje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev;
 • Načrtovano raziskavo ali kritično preiskavo, katere namen je pridobivanje novega znanja za razvoj novih proizvodov, procesov ali storitev ali za znatno izboljšanje obstoječih proizvov, procesov ali storitev;

2) Projekt je umeščen v eno od devetih Prednostnih področij S4 Prednostna področja S4 so:

 • Pametna mesta in skupnosti z IT platformami ter pretvorbo, distribucijo in upravljanjem energije;
 • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo z naprednimi bivalnimi enotami, sistemi upravljanja zgradb, pametnimi napravami ter gradbenimi materiali in produkti;
 • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo s predelavo biomase, razvojem novih bioloških materialov, tehnologijami za uporabo sekundarnih surovin ter pridobivanjem energije iz alternativnih virov;
 • Trajnostna pridelava hrane s trajnostno pridelavo in predelavo prehranskih produktov v funkcionalna živila ter tehnologijami za trajnostno rastlinsko in živinorejsko proizvodnjo;
 • Trajnostni turizem z informacijsko podprtim trženjem in mreženjem, naložbami za dvig kakovosti storitev, tehnološkimi rešitvami za trajnostno rabo virov v nastanitvenih zmogljivostih ter zeleno shemo slovenskega turizma;
 • Tovarne prihodnosti z optimizacijo in avtomatizacijo proizvodnje in proizvodnih procesov, vključno z omogočitvenimi tehnologijami;
 • Zdravje – medicina z biofarmacevtiko, diagnostiko in terapevtiko v translacijski medicini, zdravljenjem raka, odpornimi bakterijami ter zdravili naravnega izvora in naravno kozmetiko;
 • Mobilnost z nišnimi komponentami in sistemi za motorje z notranjim izgorevanjem, sistemi za e- mobilnost in hranjenje energije, sistemi in komponentami za varnost in udobje ter materiali za avtomobilsko industrijo;
 • Razvoj materialov kot produktov s predelavo kovin in zlitin ter pametnimi multi-komponentnimi materiali in premazi.

3) Projekt je umeščen v eno izmed naslednjih kod domen ukrepov:

 • 056 – Naložbe v infrastrukturo, zmogljivosti in opremo MSP v neposredni povezavi z raziskavami in inovacijskimi dejavnostmi;
 • 057 – Naložbe v infrastrukturo, zmogljivosti in opremo velikih podjetij v neposredni povezavi z raziskavami in inovacijskimi dejavnostmi;
 • 065 – Razsikave in inovacijska infrastruktura, procesi, prenos tehnologije ter sodelovanje v podjetjih s poudarkom na nizkoogljičnem gospodarstvu in odpornosti na podnebne spremembe.

KONČNI UPRAVIČENCI

Pravne osebe ali samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji:

 • Samostojni podjetniki;
 • Mala in srednje velika podjetja;
 • Zagonska podjetja oz. start-up;
 • Velika podjetja;
 • Ni podjetje v težavah;
 • Ima vsaj enega zaposlenega in posluje vsaj 6 mesecev;
 • Nima obveznosti zaradi vračila državnih pomoči ali davčnih in podobnih zapadlih obveznosti;
 • Je oddal popolno vlogo;
 • V primeru velikega podjetja vsaj B-;
 • Financiranje je po mnenju finančnega posrednika ekonomsko upravičeno;
 • Podjetje, niti projekt, ne posluje v izključenem sektorju (SKD).

ROKI ZA POSREDOVANJE SREDSTEV DO KU

 • Finančni posrednik do 30.9.2019 posreduje do končnih prejemnikov najmanj 65% prve tranše kredita po vseh sporazumih;
 • Finančni posrednik do 30.9.2021 posreduje do končnih prejemnikov najmanj 66% vsote prve in druge tranše kredita po vseh sporazumih;
 • Finančni posrednik do 30.9.2022 posreduje do končnih prejemnikov najmanj 78% vsote prvih treh tranš kredita po vseh sporazumih;
 • Finančni posrednik do 31.12.2023 v celoti posreduje sredstva kredita do končnih prejemnikov;

VIR SREDSTEV IN OBRESTNA MERA

 • Obrestna mera je enaka seštevku 37,5% 3-mesečnega Euriborja in nespremenljivega pribitka, ki predstavlja tehtano povprečje pribitka sredstev Evropskega skalda za regionalni razvoj (ESRR) (62,5%) in pribitek sredstev finančnega posrednika (37,5%);
 • V primeru preseganja de minimis pomoči se poveča obrestna mera EKP;

UPRAVIČENI STROŠKI

 • Naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva z vključenim DDV;
 • Najem/zakup opredmetenih sredstev (poslovni najem/finančni najem) pri čemer je potrebno dokazati, da je bil najem/zakup stroškovno najbolj učinkovit;
 • Stroški, ki na dan oddaje vloge za financiranje še niso plačani in niso starejši od 2 let ter tisti, ki so nastali 4 leta po odobritvi financiranja;
 • Naložba se je lahko že začela, vendar še ni končana;
 • Če je končni prejemnik že prejel nepovratna sredstva za projekt RRI;
 • Se nanašajo na naložbo (projekt) na območju programskega območja Kohezisjke regije Vzhodna Slovenije oz. Zahodna Slovenija;
 • Končni prejemnik jih skladno z računovodskimi standardi in računovodsko prakso upošteva pri nabavni vrednosti;
 • Neopredmetena sredstva se uporabljajo pri končnem prejemniku.

NEUPRAVIČENI STROŠKI

 • Nakup rabljenih opredmetenih sredstev in zemljišč;
 • Nabava vozil za cestni prevoz tovora;
 • Z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali članice EU;

NAKAZILO KREDITA

 • Kredit se nakaže neposredno na račun končnega prejemnika;

ROK IN NAČIN ČRPANJA PODKREDITA

 • Skrajni rok za črpanje podkredita je načrtovani zaključek projekta oz. šest (6) mesecev od dneva odobritve podkredita;

ROČNOST PODKREDITA IN NAČIN ODPLAČILA

 • Najmanj tri (3) leta in največ devet (9) let in se šteje od dneva veljavnosti podkredita;
 • Moratorij na odplačilo glavnice podkredita traja 1/3 ročnosti podkredita;
 • Mesečna odplačila;
 • Podkredit se lahko odobri zgolj za ročnost polnih let;

VIŠINA PODKREDITA

 • Od 10.000 EUR do 10.000.000 EUR
 • 100% upravičenih stroškov projekta

IZKLJUČENI SEKTORJI (SKD)

 • A: kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
 • B 05: Pridobivanje premoga
 • C 10.2: Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
 • C 11.01: Proizvodnja žganih pijač
 • C 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov
 • C 20.51: Proizvodnja razstreliv
 • C 24.46: Proizvodnja jedrskega goriva
 • C 25.4: Proizvodnja orožja in streliva
 • C 30.4: Proizvodnja bojnih vozil
 • E 38.12: Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
 • E 38.22: Ravnanje z nevarnimi odpadki
 • G 46.35: Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
 • G 46.39: Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
 • G 47.23: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
 • G 47.26: Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
 • G 47. 81: Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
 • K: Finančne in zavarovalniške dejavnosti
 • L: Poslovanje z nepremičninami
 • M 69: Pravne in računovodske dejavnosti
 • M 70: Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje
 • R 92: Prirejanje iger na srečo

Projekte/naložbe na področju:

 • Infomacijskih tehnologij (IT):
  • raziskave, razvoj ali tehnične aplikacije, povezane z elektronskimi programi podatkov in rešitvami, ki podpirajo katerikoli zgoraj omenjen prepovedan sektor, na področju internetnih iger na srečo in spletnih igralnic ali na področju pornografije;
  • ki naj bi omogočila/-e nezakonit vstop v elektronske baze podatkov ali prenos podatkov v elektronski obliki;
 • Bioznanosti:
  • pri zagotavljanju podpore k financiranju raziskav, razvoja ali tehničnih aplikacij, ki se nanašajo na kloniranje ljudi, na raziskave ali v terapevtske namene in gensko spremenjene organizme;
  • druge dejavnosti z živimi živalmi za poskusne in znanstvene namene, če ni zagotovljena skladnost s »Konvencijo Evropskega Sveta za zaščito vretenčarjev, ki se uporabljajo v poskusne in ostale znanstvene namene.
 • Dejavnosti s škodljivimi vplivi na okolje, ki jih ni mogoče ublažiti in/ali popraviti, druge dejavnosti, ki veljajo za etično ali moralno sporne oz. so prepovedane z nacionalno zakonodajo RS.

NADOMESTILA

 • Finančni posrednik ne sme zaračunati nobenih nadomestil za odobritev in obdelavo kreditov ter dejanskih stroškov, povezanih z najemom kredita, zavarovanjem kredita, itd.
 • Finančni posrednik lahko zaračuna nadomestila ter dejanske stroške, če so ti nastali pri spremembah Finančnega posla. Višina tovrstnih stroškov se določi v skladu s tarifo finančnega posrednika.

ZAVAROVANJE

 • Kredit se lahko odobri brez vsakršnih zavarovanj (menice);
 • Finančni posrednik lahko zahteva vpis zastavne pravice na predmetu financiranja;
 • Finančni posrednik lahko zahteva še druga zavarovanja le v naslednjih primerih:
  • kredit z ročnostjo najmanj 5 let
  • višina kredita je več kot 1 mio EUR

KONTAKT

Naslov:  Polica 171, 1290 Grosuplje
Telefon: 040 470 267
Email: info@sr-invest.si

DELOVNE URE

Ponedeljek - petek
od 8.00 do 16.00

UPORABNI LINKI

Piškotki
GDPR

KONTAKT

Naslov:  Polica 171, 1290 Grosuplje
Telefon:  040 470 267
Email: info@sr-invest.si

DELOVNE URE

Ponedeljek - petek
od 8.00 do 16.00

UPORABNI LINKI

Piškotki
GDPR

Vse pravice pridržane I SR INVEST d.o.o.

Produkcija iMode

Vse pravice pridržane I SR INVEST d.o.o.

Produkcija iMode