Javni razpis za sofinanciranje večjih začetnih investicij na problemskih območjih 2019

Številka 45-2018 | Področje: Razpisi

Objavljeno: Uradni list RS, Št. 70, Datum: 2. 11. 2018, Stran: 2222

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij ter ustvarjanje ali ohranjanje delovnih mest na upravičenem problemskem območju.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih začetna investicija bo imela ugodne učinke na:

 • spodbujanje začetnih vlaganj podjetij na območju,
 • ustvarjanje novih delovnih mest in ohranjanje delovnih mest,
 • prestrukturiranje gospodarstva v regiji v smeri dviga neto dodane vrednosti,
 • spodbujanje razvoja novih proizvodov in tehnologij, storitev, tehnoloških in netehnoloških inovacij.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri:

 • vzpostavitvi nove poslovne enote,
 • širitvi zmogljivosti obstoječe poslovne enote,
 • diverzifikaciji proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti,
 • bistveni spremembi v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote.

Začetna investicija se mora izvajati na upravičenem problemskem območju:

 • Pokolpje (občine Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Črnomelj, Metlika in Semič) ali
 • Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij mora znašati najmanj 500.000,00 evrov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko največ 1.250.000,00 evrov.

Upravičeni stroški so stroški investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva:

 • nakup novih strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju,
 • nakup objektov.

Več

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo podjetja, tj. vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njihovo pravno obliko in velikost, razen pravnih oseb v večinski javni lasti in:

 • so na dan objave javnega razpisa vsaj osemnajst mesecev registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17) in poslujejo oziroma ustvarjajo prihodke od prodaje,
 • na dan objave javnega razpisa poslujejo in imajo vsaj šest mesecev sedež podjetja ali njegov registriran del (obrat, podružnica ipd.) na upravičenem območju,
 • so na dan objave javnega razpisa registrirane za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet začetne investicije,
 • bodo poslovala ter izvajala projekt začetne investicije na upravičenem območju vsaj do zaključka vseh obveznosti, ki bodo izhajale iz sklenjene pogodbe,
 • bodo najmanj tri leta (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma pet let (če gre za veliko podjetje) po zaključku investicije vsaj ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število zaposlenih.

Za opredelitev podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. 6. 2014.

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 2.500.000,00 EUR.

Okvirna višina razpisanih sredstev za leto 2019 znaša na upravičenem problemskem območju:

 • Pokolpja 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Pokolpja in
 • Hrastnik, Radeče in Trbovlje 1.250.000,00 EUR za projekte, ki se bodo izvedli na območju Hrastnika, Radeč in Trbovelj.

Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Rok: Rok za oddajo vlog je 6. 12. 2019, do 12. ure. Če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto do 24. ure.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji lahko interesenti zahtevajo le pisno, po elektronski pošti, na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si, z obveznim sklicem na številko: »4300-21/2018«.

Vprašanja morajo na elektronski naslov prispeti najkasneje do 26. 11. 2019, do 10. ure. Ministrstvo bo, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno, javno objavilo odgovor najkasneje 28. 11. 2019 do 15. ure. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si, zato pri postavljanju vprašanj ne razkrivajte morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja, ki ne bodo pravočasna, ne bodo obravnavana.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani MGRT.

Več: Več o javnem razpisu najdete tukaj.

KONTAKT

Naslov:  Polica 171, 1290 Grosuplje
Telefon: 040 470 267
Email: info@sr-invest.si

DELOVNE URE

Ponedeljek - petek
od 8.00 do 16.00

UPORABNI LINKI

Piškotki
GDPR

KONTAKT

Naslov:  Polica 171, 1290 Grosuplje
Telefon:  040 470 267
Email: info@sr-invest.si

DELOVNE URE

Ponedeljek - petek
od 8.00 do 16.00

UPORABNI LINKI

Piškotki
GDPR

Vse pravice pridržane I SR INVEST d.o.o.

Produkcija iMode

Vse pravice pridržane I SR INVEST d.o.o.

Produkcija iMode